Stowarzyszenie Progress

PROGRESS – znaczy POSTĘP ,dlatego właśnie Nasze Stowarzyszenie przyjęło taką nazwę.

Stowarzyszenie Progress tworzą ludzie którzy posiadają bardzo różne zainteresowania , ale dobro drugiego człowieka jest tak samo ważne jak ich własne.

Nasi członkowie posiadają chęć stałego rozwoju (progressu) ciała  oraz duchowego. Działamy na rzecz innych -potrzebujących, ale wspieramy i pomagamy sobie nawzajem.

Pierwszym powodem powołania Stowarzyszenia „do życia” była chęć niesienia pomocy osobom chorym na białaczkę oraz rozwijanie własnych pasji i zainteresowań – głównie w dziedzinie sportu. Poza tym chcieliśmy wspierać dzieci i młodzież , którzy tego potrzebują . Jednocześnie zrodziła się potrzeba bycia aktywnym poza Szczecinem i z tego powodu na wniosek grupy osób mieszkających w Stargardzie powołano oddział terenowy Stowarzyszenia, a prezesem została Agnieszka Myszkowska .

Główne cel to Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rozwoju personalnego bez względu na wiek i płeć., Propagowanie szeroko pojętego zdrowego stylu życia, ochrony i promocji zdrowia. Kreowanie idei wspólnoty ciała i umysłu. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań obywatelskich poprzez osobisty rozwój fizyczny i personalny. Organizowanie oraz wspomaganie organizacji wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia. Udział członków Stowarzyszenia w sportowych imprezach lokalnych i ogólnopolskich. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Promocja wolontariatu oraz  Tworzenie programów szkoleniowych.

Ze względu na przeprowadzone liczne akcje, imprezy, działania postanowiliśmy złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego w kwestii rozszerzenia działań , które mają na celu : Celem stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie i umożliwianie rozwijania pasji i działalności swoich członków

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

3. Rozwój, wspieranie i upowszechnianie jedności ciała i umysłu

4. Działalność charytatywna

5. Promocja i organizacja wolontariatu

a także:

6. pomoc społeczna

7. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

8. ochrona i promocja zdrowia

9. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, równych szans kobiet i mężczyzn

10. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej

11. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, ekologii, turystyki, praw konsumenta

12. wspieranie i wspomaganie działań społeczności lokalnej

13. działanie na rzecz edukacji, oświaty, wychowania, ochrony praw dziecka i rodziny

14. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

15. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

16. zbieranie funduszy na cele statutowe stowarzyszenia

Skład Zarządu:

1. Prezes - Marcin Kaszek,

Członkowie Zarządu:

2. Przemysław Fido,

3. Sebastian Snochowski.