Stowarzyszenie Progress

Do chwili obecnej zrealizowaliśmy liczne projekty i zadania przy współpracy z Partnerami takimi jak: Centrum Walki KravMaga, stargardzkie centrum wolontariatu, Fundacja DKMS Polska, Fundacja START SPORT, Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczec., koło terenowe walki z kalectwem, ZaFOS, Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie , Sanepid, Zespół Szkół nr i 2 w Stargardzie Szczec., VIII LO w Szczecinie,  i inne.

Od sierpnia 2014r. Jesteśmy AMBASADOREM sieci organizacji pozarządowych na terenie powiatu stargardzkiego ZAFOS ( zachodniopomorskie forum organizacji pozarządowych). Zorganizowaliśmy kilka spotkań  w powiecie stargardzkim, przeprowadziliśmy ankiety na temat współpracy władza miasta i powiatu , zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, władz miasta i powiatu oraz organizacjami pozarządowymi. Uczestniczyliśmy w kilku wyjazdowych warsztatach  Chętne organizacje pozarządowe zapraszamy do naszej sieci ZaFOS.

Wielokrotnie składaliśmy wnioski do Urzędu Miasta Szczecin prośbę o bezpłatne użyczenie sali / biura na działalność Naszego Stowarzyszenia, ale bezskutecznie. Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionej firmy korzystamy z sali na której odbywają się zajęcia i spotkania członków Stowarzyszenia.

Z uwagi na możliwości składania wniosków do budżetu Miasta i Powiatu Stargardzkiego członkowie oddziału terenowego postanowili je złożyć. Oto niektóre z Naszych propozycji:

- Zorganizowanie  sportowego wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim- „Siłowanie na rękę osób niepełnosprawnych” - jako formę promocji osób niepełnosprawnych w życiu sportowym oraz integrację mieszkańców miasta.

- Prowadzenie szkoleń dla 15 kobiet i 15 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej  w zakresie samoobrony, zachowań na ulicy, umiejętności szybkiego reagowania na zagrożenie ( wyrwanie torebki, szantaż nożem itp.), reakcje werbalne i niewerbalne.

-  Innowacyjny  program skierowany specjalnie dla kobiet.

Trening ciężarkami  Kettlebell wspomagający powrót po porodzie do normalnego funkcjonowania dla  20 kobiet . Zajęcia prowadzone raz w tygodniu przez okres 6m. , które pozwolą na wzmocnienie mięśni kegla, szybki powrót do funkcjonowania w sferze rodzinnej , zawodowej i sportowej po porodzie. Dzięki ćwiczeniom z ciężarkami Kettlebell pod okiem profesjonalnego, a przede wszystkim doświadczonego  instruktora kobiety nabywają sprawność jeszcze szybciej, regenerują mięśnie kegla  i je wzmacniają. Treningi kettlebell powodują , że sfera intymna życia kobiet jest bardziej satysfakcjonująca, poprawia się komfort psychiczny i jakość życia. Tego rodzaju ćwiczenia mają również zadanie profilaktyczne, które wpływają pozytywnie na postawę ciała, redukcję tkanki tłuszczowej, wzmocnienie mięśni ( w tym kegla przed porodem), poprawia wytrzymałość.

-  Weekendowy turnus rehabilitacyjny dla 10 osób niepełnosprawnych ruchowo wraz z opiekunem . Rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych, animacja dla uczestników , integracja połączona ze zwiedzaniem nadmorskiego miasta

- zorganizowanie kolonii letniej dla 20 dzieci z rodzin niepełnych  połączonej z zajęciami sportowymi oraz profilaktyką zdrowia w zakresie szkodliwości zażywania alkoholu ,środków szkodliwych.

- „bądź kreatywny – bądź logiczny” - zorganizowanie warsztatów dla 50 uczniów w dwóch grupach ( 15h) podczas których poznają metody i techniki logicznego myślenia w formie zabawy i gier symulacyjnych.

- „Fitness mózgu czyli Neurobik” zorganizowanie warsztatów  dla 20  osób 50+  z zakresu treningu mózgu polegające na ulepszeniu sprawności umysłowej, zerwania z przyzwyczajeniami, poznania technik zapamiętywania , umiejętności układania harmonogramu dnia nowych przyzwyczajeń.

- Punkt poradnictwa prawnego wraz z punktem  Mediacyjnym dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego.

-  utworzenie „Ptasiego Parku” jako ekologii i ochrony zwierząt  polegającej na stworzeniu miejsca w którym znajdować się będą kolorowe karmniki z opisem ptaków żyjących na terenie Miasta oraz zagospodarowaniem terenu wokół „ptasiego parku”

- powołanie „ szkółki piłkarskiej” prowadzonej przez Organizację pozarządową  dla 22 chłopców z rodzin ubogich, niepełnych lub wykluczonych społecznie z rejonu ulic: Wojska Polskiego, Żeromskiego, Bydgoskiej, Okrzei, Struga Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w grupach piłkarskich „Błękitni” oraz dokonywanie selekcji , która wyklucza i dyskryminuje dzieci grające słabiej , a chcące trenować grę w piłkę nożną – wniosek jest zasadny. Poza tym dokonany wywiad środowiskowy oraz pomoc Stowarzyszenia Progress kilku dzieciom z tego rejonu pokazuje duży wskaźnik ubóstwa, zagrożeń patologią i agresją. Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże i zgłaszane przez dzieci i ich rodziców.

- „Stargardzianki ćwiczą Kegla”- Innowacyjny  program skierowany specjalnie dla kobiet.

Trening ciężarkami  Kettlebell wspomagający powrót po porodzie do normalnego funkcjonowania dla  20 kobiet . Zajęcia prowadzone raz w tygodniu przez okres 6m. , które pozwolą na wzmocnienie mięśni kegla, szybki powrót do funkcjonowania w sferze rodzinnej , zawodowej i sportowej po porodzie. Dzięki ćwiczeniom z ciężarkami Kettlebell pod okiem profesjonalnego, a przede wszystkim doświadczonego  instruktora kobiety nabywają sprawność jeszcze szybciej, regenerują mięśnie kegla  i je wzmacniają. Treningi kettlebell powodują , że sfera intymna życia kobiet jest bardziej satysfakcjonująca, poprawia się komfort psychiczny i jakość życia. Tego rodzaju ćwiczenia mają również zadanie profilaktyczne, które wpływają pozytywnie na postawę ciała, redukcję tkanki tłuszczowej, wzmocnienie mięśni ( w tym kegla przed porodem), poprawia wytrzymałość.

- stałe i cykliczne wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin , które wymagają wsparcia w zakresie pomocy w nauce (w ich miejscu zamieszkania)  z rejonu ulic: Wojska Polskiego, Żeromskiego, Bydgoskiej, Okrzei, Struga. Pomoc przy odrabianiu lekcji, bieżącej nauce oraz poznaniu technik uczenia się. Projekt obejmować będzie 20 dzieci po 2h w tygodniu w okresie od stycznia 2016r. do grudnia 2016r z przerwą wakacyjną. Wiek dzieci : szkoła podstawowa. Ponieważ nie każda rodzina może zapewnić wsparcie dzieciom przy odrabianiu lekcji, opłacie za korepetycje , a szkoły niedostatecznie zapewniają pomoc w tej sferze, lekcje indywidualne są bardzo potrzebne. Główna sfera obejmować będzie przedmioty: j. polski, matematyka, j. obcy, a w razie potrzeb : pozostałe przedmioty. W projekcie przewiduje się zorganizowanie raz w miesiącu zajęć z technik uczenia się.

Wszystkie powyższe projekty są PROJEKTAMI WŁASNYMI i AUTORSKIMI  Stowarzyszenia Progress , a ich kopiowanie , powielanie itd. bez zgody władz stowarzyszenia są zabronione.

Poza tym złożyliśmy wniosek do Programu współpracy z OP w mieście Stargard w kwestii :

 Zwiększenie środków finansowych nie mniejszych jak 3 000.000 zł

2. Powołanie Rady Pożytku Publicznego, której  rolą będzie  konsultowanie, opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której ta rada działa na podstawie  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), która w art. 5 ust. 5 zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów III sektora.

3. Dodać do zakresu celów szczegółowych punkt : „ Mediacji- jako formy rozwiązywania konfliktów”

4. zorganizowanie raz w roku, otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi w celu omówienia programu współpracy na każdy kolejny rok budżetowy, który będzie przypadać na miesiąc czerwiec lub wrzesień każdego roku.

 

5. Zorganizowanie co najmniej jednego spotkania przedstawicieli Organizacji pozarządowych z komisją ds. społecznych Rady Miejskiej.

6. Upublicznienie na stronie internetowej Stargardzkiego Centrum Organizacji Pozarządowych wysokości przeznaczonych środków finansowych dla poszczególne działania , które zostały przekazane dla OP – zasada transparentności, wraz z jego uzasadnieniem.

Mamy nadzieję, że w/w wnioski zostaną uwzględnione.